Polityka prywatności 2020-03-16T12:19:55+01:00

RODO Klauzula Informacyjna

 

Klauzula informacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakoniczyn” w Gdańsku

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych /RODO/ czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 – art. 14 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakoniczyn” w Gdańsku 80-180 Gdańsk ul. Piotrkowska 33C, numer KRS 0000007726, telefon 58 34108030, email –sekretariat@smzakoniczyn.pl.
  2. Dane przetwarzane są w celu rozliczania mediów, opłat eksploatacyjnych, realizacji umów, działalności kulturalno-oświatowej, windykacyjnej, przeglądów okresowych, zgłaszania szkód do firm ubezpieczeniowych, oraz innych realizowanych na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, statutu spółdzielni i wewnętrznych aktów normatywnych spółdzielni /regulaminów/.
  3. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny ich pozyskania.
  4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w statucie SM „Zakoniczyn” a po tym czasie zgodnie z przepisami prawa.
  5. Każdy ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także do prawa do przenoszenia danych,
  6. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym /umownym /i warunkiem zawarcia umowy,
  8. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Niepodania danych skutkuje brakiem możliwości realizacji przez Administratora zadań ustawowych i statutowych wobec takiej osoby.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakoniczyn” w Gdańsku