Statut

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn

/Statut
Statut 2020-10-15T00:21:40+02:00

STATUT

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Nazwa Spółdzielni brzmi: „Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakoniczyn” zwana dalej Spółdzielnią.

2. Spółdzielnia jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym funduszu udziałowym, która prowadzi wspólną działalność gospodarczą w interesie swoich członków.

§ 2

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustawy z 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 275 z późn. zm.), ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.  Dz.U. z 2018 r., poz. 845 z późn. zm.), zwanych dalej „Ustawą” i innych ustaw oraz zarejestrowanego Statutu.

§ 3

Siedzibą Spółdzielni jest miasto Gdańsk.

§ 4

1. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

2. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

1) budowanie lub nabywanie budynków i lokali w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,

2) budowanie lub nabywanie budynków i lokali w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach

3) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,

4) udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,

5) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

6) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

3. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości.

§ 5

W celu realizacji zadań określonych w § 4 Spółdzielnia:

1) nabywa tereny na własność lub w użytkowanie wieczyste,

2) buduje, rozbudowuje, nabywa  domy mieszkalne i lokale mieszkalne i użytkowe,

3) prowadzi gospodarkę zasobami i infrastrukturą techniczną,

4) administruje powierzonymi nieruchomościami,

5) prowadzi działalność inwestycyjną,

6) organizuje samopomoc sąsiedzką i członkowską,

7) propaguje kulturę współżycia w domach i osiedlach oraz ochronę środowiska naturalnego.

§ 6

Spółdzielnia na podstawie umów z organizacjami spółdzielczymi i społecznymi oraz spółkami prawa handlowego może prowadzić inwestycje mieszkaniowe i towarzyszące.

Powstanie i ustanie członkostwa

§ 7

Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:

1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;

2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

4) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”.

2. Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

3. Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

4. Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w spółdzielni.

§ 8

Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą:

1) nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

2) nabycia ekspektatywy własności;

3) zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

4) zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej;

5) upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3, złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6;

6) prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez spółdzielnię, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba;

§ 9

Przepisy dotyczące członkostwa stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.

§ 10

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.

§ 11

1. Członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą:

1) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

2) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie;

3) zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie;

4) zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie;

5) wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

6) rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w art. 18 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Członkostwo w spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art. 24(1) ust. 1 i art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Do osób, które w następstwie tego utraciły członkostwo w spółdzielni, przepisy art. 108b ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze dotyczące członków spółdzielni stosuje się odpowiednio.

3. Członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej jej ustania.

4. Jeżeli członkowi przysługuje więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach tej spółdzielni. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.

§ 12

1. Właściciel lokalu będący członkiem może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.

2. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

4. Członka zmarłego wykreśla się z rejestru członków w Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć,

5. Członka będącego osobą prawną wykreśla się ze skutkiem od dnia jej utraty osobowości prawnej.

§ 13

Zarząd prowadzi rejestr członków Spółdzielni, w którym zawarte są następujące dane:

1) imię i nazwisko lub firma członka,

2) miejsce zamieszkania lub siedziba i adres do korespondencji,

3) ilość, wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów oraz rodzaj

przysługującego prawa do lokalu,

4) datę przyjęcia w poczet członków,

5) datę wypowiedzenia członkostwa,

6) datę ustania członkostwa oraz przyczyny ustania,

7) wysokość i daty wpłat wkładów budowlanych.

8) datę urodzenia, nr PESEL osoby fizycznej, datę utworzenia, nr KRS osoby prawnej.

§ 14

Członkowi Spółdzielni przysługuje:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni,

2) prawo do zgłaszania wniosków do Spółdzielni związanych z jej działalnością,

3) prawo do udziału z głosem decydującym w zebraniu Walnego Zgromadzenia oraz prawo żądania w trybie przewidzianym w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia i zamieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw,

4) prawo do otrzymania informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

5) prawo do otrzymania odpisu statutu i regulaminów, kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie,

6) prawo do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności,

7) prawo do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności,

8) prawo do zaskarżenia do sadu uchwał organów Spółdzielni,

9) prawo do odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od Uchwał i w sprawach między członkiem a Spółdzielnią w sposób i w terminach określonych w Statucie,

10) prawo do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkałymi z wszelkich urządzeń i świadczeń Spółdzielni,

§ 15

1. Członek Spółdzielni jest obowiązany:

1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,

2) wnosić terminowo wkład mieszkaniowy lub budowlany bądź raty na wkłady zgodnie z harmonogramem,

3) terminowo uiszczać wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,

4) do naprawy szkody w mieniu Spółdzielni powstałej z jego winy, do wysokości szkody,

5) na żądanie Spółdzielni udostępnić lokal celem dokonania napraw, remontów i konserwacji obciążających Spółdzielnię oraz kontroli urządzeń pomiarowych,

6) dokonywać bieżących napraw i konserwacji urządzeń we wnętrzu lokalu obciążających członka,

7) wnosić inne opłaty zgodnie ze Statutem i uchwałami obowiązującymi w Spółdzielni,

8) przestrzegać porządku domowego.

2. Członek dla którego Spółdzielnia buduje dom jednorodzinny lub  mieszkanie celem przeniesienia własności na członka jak również lokal użytkowy lub garaż obowiązany jest przejąć zobowiązania wynikające z przeniesienia własności w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie.

3. Do obowiązków członka należą również obowiązki wypływające wprost z Ustawy, Statutu oraz regulaminów wydanych na podstawie Statutu.

4. Członek Spółdzielni nie może potrącać swych należności z opłatami  należnymi Spółdzielni.

Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

§ 16

1. Wszystkie uchwały podjęte w sprawach indywidualnych między członkiem a Spółdzielnią podlegają postępowaniu wewnątrzspółdzielczemu.

2. Tryb postępowania określony w przepisie poprzedzającym stosuje się także do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały leżącej w kompetencji Zarządu Spółdzielni.

3. Termin do wniesienia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, podjętej niezgodnie z jej kompetencjami, wynosi 4 tygodnie od dnia jej podjęcia.

4. Uchwała podjęta przez jakikolwiek organ Spółdzielni w sprawie należącej do kompetencji organu nadrzędnego, jest bezwzględnie nieważna.

§ 17

1. Wszystkie wnioski kierowane do Zarządu Spółdzielni, powinny być rozpatrzone w ciągu miesiąca a sprawy wymagające odrębnego postępowania wyjaśniającego w ciągu dwóch miesięcy – za stosownym powiadomieniem. Uchwałę Zarządu doręcza się zainteresowanemu na piśmie. Uchwała powinna zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o przysługującym prawie do złożenia odwołania do rady Nadzorczej w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. Jeżeli członek we wskazanym terminie nie złoży odwołania, uchwała zarządu staje się ostateczna.

2. Rozpatrując odwołanie Rada Nadzorcza może zaskarżoną uchwałę:

– utrzymać w mocy,

– uchylić w części lub całości,

– zmienić.

3. Uchwała Rady Nadzorczej powinna być podjęta w ciągu dwóch miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem doręcza się odwołującemu w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

4. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna.

§ 18

1. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w pierwszej instancji w sprawach należących do jej kompetencji podlegają zaskarżeniu do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od dnia ich podjęcia. Jeżeli Statut przewiduje doręczenie uchwały, termin ten biegnie od dnia jej doręczenia. Odpis uchwały należy dostarczyć wraz uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie odwoławczym i skutkach zaniechania. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem. Jeżeli członek we wskazanym terminie nie złoży odwołania uchwała Rady staje się ostateczna.

2. Walne Zgromadzenie może zaskarżoną uchwałę Rady Nadzorczej:

– utrzymać w mocy,

– uchylić w części lub całości albo uznać ją za nieważną,

– zmienić.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się zainteresowanemu w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

4. W wypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.

5. Postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie ograniczają dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

§ 19

Organ odwoławczy może rozpatrywać odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekroczyło sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

§ 20

1. Doręczeń w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym dokonuje się za pośrednictwem poczty lub pracowników Spółdzielni za poświadczeniem zwrotnym odbioru – na adres członka. Korespondencja zwrócona na skutek nieodebrania przez członka, zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby lub odmowy jej przyjęcia, ma moc doręczenia.

2. Członek Spółdzielni nieobecny przez okres dłuższy niż miesiąc, zobowiązany jest ustanowić pełnomocnika do spraw ze Spółdzielnią i powiadomić o tym Spółdzielnię podając adres pełnomocnika. Jeżeli członek nie spełni powyższego obowiązku, uważa się za doręczone przesyłki przesłane na jego adres pomimo jego nieobecności.

Organy Spółdzielni

§ 21

1. Organami Spółdzielni są:

1)  Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd,

2. Wybory do organów wybieralnych Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym przez organ, który go wybrał. Odwołanie musi być pisemnie uzasadnione i musi być uwzględnione w porządku zebrania organu, o którym członkowie zostali powiadomieni zgodnie z postanowieniami Statutu.

3. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali więcej niż 50 % oddanych głosów. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty, zarządza się II turę wyborów. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

4. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby mandatów w danym organie, zarządza się wybory uzupełniające z udziałem tych kandydatów.

5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

6. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy, określa Statut oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów.

Walne Zgromadzenie

§ 22

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

§ 23

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności statutowej,

2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

3) podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni,

4) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

6) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpienia z nich,

8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej, podjętych w pierwszej instancji,

10) uchwalanie zmian Statutu oraz jego obowiązującej wykładni,

11) uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia, regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasad zwrotu kosztów związanych z udziałem członków w pracach Rady Nadzorczej,

12) ustalanie liczebności Rady Nadzorczej,

13) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia ze związku oraz upoważnianie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

14) wybór delegatów na zjazd związku jeśli Spółdzielnia jest zrzeszona,

15) podejmowanie uchwał w sprawie rozpoczęcia inwestycji polegających na budowaniu lub nabywaniu budynków w celu ustanawiania praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, w tym w celu ich wynajmowania lub sprzedaży.

§ 24

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:

1) rady nadzorczej;

2) 2/3 członków.

3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.

5. W przypadku wskazanym w ust. 2 walne zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je rada nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt spółdzielni.

6. W przypadku gdy liczba członków spółdzielni mieszkaniowej przekroczy 500, Walne Zgromadzenie może być podzielone na części. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

§ 25

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Zawiadomienie skutecznie doręcza się członkom poprzez wrzucenie do euro skrzynek. Jeżeli członek wskazał inny adres do doręczeń, zawiadomienie wysyłane jest listem zwykłym na adres wskazany. Pisma wysyłane na adres wskazany przez członka uważa się za doręczone.

W wypadku wskazania przez członka do korespondencji adresu mailowego, jako wyłącznego adresu korespondencyjnego, zawiadomienia, oprócz wrzucenia do euro skrzynek lub wysłania listem zwykłym na ostatni wskazany przez członka adres, dokonuje się pod adresem mailowym wskazanym przez członka.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie.

2. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli  za uchwałą opowiedziała się  większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości, zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej podejmowana jest zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni. Jednakże w sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni,  do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej lub członków Zarządu.

4. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

5. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 4, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

6. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

7. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni.

§ 27

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.

2. Członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu każdą uchwałę z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub Statutu. Na tej samej podstawie uchwałę może zaskarżyć Zarząd.

§ 28

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej.

2. Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium w składzie co najmniej: przewodniczący, sekretarz. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium.

3. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 29

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

2. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, Krajowej Rady  Spółdzielczej oraz związku rewizyjnego (jeśli Spółdzielnia jest zrzeszona).

3. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

Rada Nadzorcza

§ 30

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

2. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy jej członków w  tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 31

1. Rada Nadzorcza składa się z  5 – 7 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni.

2. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje społecznie, z tym że przysługuje im  wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i nie może być większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§ 32

Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenia w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 33

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

– odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,

– zrzeczenia się mandatu,

– ustania członkostwa w Spółdzielni.

§ 34

Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat wchodzi do końca kadencji kandydat na członka Rady, który uzyskał w wyborach największą liczbę głosów.

§ 35

1. Do zakresu działania Rady należy:

1) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:

– badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

– dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,

– przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwienia przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,

2) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

3) wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym prezesa oraz  nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę,

4) zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

5) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

6) składanie Walnym Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

7) uchwalenie regulaminu Zarządu,

8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkami Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach (Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych),

9) uchwalenie regulaminu używania lokali i porządku domowego oraz zasad współżycia mieszkańców,

10) uchwalenie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami i zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali,

11) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie,

12) podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia z rejestru członków,

13) uchwalenie regulaminu budowy, wnoszenia wkładu, przydziału i używania lokali,

14) uchwalenie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,

15) uchwalanie regulaminów funduszy stosownie do postanowień Statutu,

16) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

17) uchwalanie zasad rozliczania kosztów inwestycji, zasad ustalania wysokości wkładów, zasad rozliczania kosztów modernizacji zasobów oraz ustalania sposobu ich finansowania przez członków w formie wkładów,

18) określenie w ramach uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie największej sumy  zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w związku z realizacją zadań inwestycyjnych,

19) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółdzielnię kredytów bankowych i pożyczek oraz na udzielanie przez Spółdzielnię pożyczek i poręczeń,

20) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu w sprawach majątkowych,

21) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni,

22) uchwalanie planów gospodarczych,

23) uchwalanie zasad rozliczania kosztów a w szczególności kosztów ogólnych Spółdzielni oraz kosztów ogólnych administracji,

24) uchwalanie regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego,

25) uchwalanie regulaminu w sprawie warunków organizacyjno-finansowych prowadzenia inwestycji prowadzonych przez Spółdzielnię.

2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi oraz dokumenty i sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 36

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego, co najmniej 6 razy w roku.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje w siedzibie Zarządu Spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia wyboru ostatni spośród wybranych członków Rady.

3. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 2, posiedzenie Rady powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków po upływie terminu określonego w ust. 2, a w razie niedotrzymania tego terminu – przez Zarząd w terminie 10 dni po upływie czwartego tygodnia od wyboru ostatniego członka Rady.

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 37

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.

2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest koordynowanie działalności Rady i komisji oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.

§ 38

Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną oraz inne komisje stałe lub czasowe.

§ 39

W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i komisjach mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście.

§ 40

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej, określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 41

1. Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków, wybranych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków zarządu określa uchwałą Rada Nadzorcza

2. Rada może w każdej chwili odwołać członków Zarządu. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

3. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni, Rada Nadzorcza nawiązuje, a po odwołaniu rozwiązuje, stosunek pracy na podstawie umowy o pracę stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.

4. Samo odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 42

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w Ustawie i Statucie dla innych organów Spółdzielni.

3. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu.

§ 43

1. Zarząd dwuosobowy pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał konieczna jest obecność prezesa Spółdzielnia lub osoby go zastępującej zgodnie z Regulaminem Zarządu. W okresach między posiedzeniami, Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.

2. W wypadku zarządu dwuosobowego podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 44

1. W wypadku zarządu dwuosobowego, oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik.

W wypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli może składać prezes zarządu samodzielnie.

W wypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli mogą składać również dwaj pełnomocnicy.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

3. Oświadczenia skierowane do Spółdzielni a złożone w jej lokalu albo pisemnie jednemu z członków Zarządu, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

§ 45

Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością statutową Spółdzielni lub jej wyodrębnioną organizacyjnie i gospodarczo jednostką, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

Wkłady

§ 46

Wkładem mieszkaniowym jest kwota wniesiona przez członka do Spółdzielni na pokrycie części kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal. W wypadku modernizacji budynku członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, jest obowiązany uzupełnić wkład mieszkaniowy.

§ 47

1. Wkładem budowlanym jest kwota wniesiona przez członka do Spółdzielni na pokrycie całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

2. Wkład budowlany może być wniesiony w całości lub w części – zaliczka na wkład budowlany i rat wpłaconych po objęciu lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Spółdzielni.

§ 48

1. Wysokość wkładu mieszkaniowego, wkładu budowlanego, zaliczki na wkład mieszkaniowy lub budowlany, sposób ich wnoszenia, zasady wpłat rat oraz zasady waloryzacji wkładów określa Zarząd Spółdzielni kierując się zasadami ustalonymi przez Radę Nadzorczą.

2. Wkład budowlany lub mieszkaniowy bądź zaliczki na te wkłady (zależnie od rodzaju prawa i zasad wnoszenia wkładu) członek obowiązany jest wnieść do Spółdzielni zgodnie z umową pod rygorem rozwiązania umowy.

§ 49

1. Koszty budowy mieszkań, domów jednorodzinnych, lokali użytkowych, miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych i garaży oraz wkłady na te prawa ustala się etapowo:

– wstępnie – przed rozpoczęciem inwestycji w oparciu o planowany koszt budowy wynikający z planowanych kosztów inwestycji,

– ostatecznie – po zakończeniu inwestycji w terminach wynikających z art. 10 ust. 3 i 18 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Rozliczenie kosztów inwestycji i ustalenie wartości początkowej (kosztów budowy) poszczególnych lokali dokonuje się zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2, powinien być dołączony do każdej umowy o budowę lokalu.

Tytuły prawne do lokali

§ 50

Członkowi Spółdzielni przysługiwać może:

–          spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu ,

–          spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

–          spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym,

–          odrębna własność lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, garażu, lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowy udział we współwłasności w garażu wielostanowiskowym.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

§ 51

1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie, na rzecz której ustanowione jest prawo, lokal mieszkalny do używania, a osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione na rzecz członka spółdzielni albo członka spółdzielni i jego małżonka.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.

3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między osobą ubiegającą się o ustanowienie tego prawa a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.

6. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

7. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

8. Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do tego lokalu.

9. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w wypadkach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

10. Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w spółdzielni.,

11. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15 i art. 161 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółdzielni i wywieszenie tego ogłoszenia w budynku siedziby Spółdzielni w miejscu zwyczajowo przyjętym dla tego rodzaju ogłoszeń oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Spółdzielnia może także umieścić ogłoszenie na portalach internetowych wyspecjalizowanych w zakresie obrotu nieruchomościami. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą, przy czym przetarg ma charakter nieograniczony, a podstawą ustalenia ceny wywoławczej będzie wycena sporządzona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

12. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

13. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

14. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 12, jest opróżnienie lokalu.

15. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o których mowa w art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

18. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 15, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia.

19. W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu ustaloną zgodnie z ust 12 i 13.

§ 52

1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1)   zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie,

2)  określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

3)  określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

4)   określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

3. Członek spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego ma prawo żądania zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu na zasadach określonych w przepisach prawa.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego)

lokalu użytkowego oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym

§ 53

1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób, z tym że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia.

2. Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem spółdzielni, z zastrzeżeniem § 7 – 10 Statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. Nabywca zawiadamia niezwłocznie spółdzielnię o nabyciu prawa.

§ 54

Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali będących w jej zasobach.

§ 55

1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.

2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 56

Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.

§ 57

1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

2. Umowy zawarte przez członka albo osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.

§ 58

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię na zasadach określonych w § 51 ust. 11 Statutu.

2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.

3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu

4. Po wygaśnięciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu osoba, której przysługiwało to prawo, oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

§ 59

Uregulowania dotyczące spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio do spółdzielczych praw do domu jednorodzinnego, lokalu użytkowego, garażu oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, chyba że statut lub ustawa zawierają uregulowania odmienne.

§ 60

Osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ma prawo żądania zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu na zasadach określonych w przepisach prawa.

§ 61

1. Na pisemne żądanie osoby, której przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, Spółdzielnia jest obowiązana przenieść na tego członka ułamkowy udział we współwłasności tego garażu, przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe, po dokonaniu przez niego spłat, o których mowa w art. 1714 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garażu stanowiącego współwłasność osób, o których mowa w ust. 1, pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach te osoby.

Odrębna własność lokalu

§ 62

1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1)  zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie,

2)  określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

3)  określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

4)  określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,

5)  określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.

2. Osoba, o której mowa  w ust. 1, wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i w umowie, o której mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

§ 63

1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 62 powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej “ekspektatywą odrębnej własności lokalu”. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

2. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 64

1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez osobę, o której mowa  w § 62 ust. 1 lub Spółdzielnię.

2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba, o której mowa  w § 62 ust. 1 lub jej następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy o budowę lokalu, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.

3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

§ 65

1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby, o której mowa  w § 62 ust. 1, albo nabywcy ekspektatywy odrębną własność lokalu w terminie 2 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – najpóźniej w terminie 2 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia.

2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez osobę, o której mowa  w § 62 ust. 1, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.

§ 66

Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta, z zastrzeżeniem § 7 – 10 Statutu.

§ 67

Uregulowania dotyczące lokali stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.

Prawo do domów jednorodzinnych i lokali w domach budowanych w celu

przeniesienia ich własności na rzecz członków

§ 68

Do istniejących w dniu wejścia w życie praw do domów jednorodzinnych budowanych w celu przeniesienia ich własności na członków  odpowiednio stosuje się uregulowania dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz uregulowania poniższe.

§ 69

1. Spółdzielnia buduje domy jednorodzinne i inne domy w celu przeniesienia na członka własności tych domów i lokali po wybudowaniu.

2. Przekazanie domu do zamieszkania następuje na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego zawierającego odbiór techniczny i opis stanu wykończenia i wyposażenia domu.

§ 70

Do chwili przewłaszczenia członek Spółdzielni pokrywa koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przypadające na dom objęty przez niego w używanie w okresie od dnia uzyskania zezwolenia na objęcie domu do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło przewłaszczenie w formie opłat ustalonych przez uprawniony do tego organ Spółdzielni.

§ 71

Przepisy Statutu dotyczące budowy lokali w budynkach wielolokalowych w celu ustanowienia prawa odrębnej własności stosuje się odpowiednio do domów jednorodzinnych oraz innych domów.

Opłaty należne Spółdzielni i zarządzanie nieruchomościami

§ 72

1. Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

2. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem § 73 statutu.

3. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

4. Członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty za korzystanie z lokalu określone w ust. 1 albo ust. 3.

5. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem § 73 statutu,

6. Członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią.

7. Za opłaty, o których mowa wyżej, odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

8. Opłaty wnosi się co miesiąc z góry do 15 dnia miesiąca. Ponadto spółdzielnia może obciążyć dłużnika kosztami wezwań i upomnień w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą. W wypadku uchybienia terminowi zapłaty spółdzielnia może żądać zapłaty wraz z odsetkami w wysokości do 24% rocznie liczonymi od daty wymagalności opłaty do dnia zapłaty.

Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.

9. Członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości.

10. O zmianie wysokości opłat zależnych od spółdzielni, spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby zobowiązane co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana  wysokości tych opłat wymaga uzasadnienia na piśmie. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby zobowiązane co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.

§ 73

1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

§ 74

Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię, a przychodami z opłat, o których mowa w § 72, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

§ 75

1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.

2. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna także udostępnić Spółdzielni lokal w celu:

1)  dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,

2)  zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka Spółdzielni albo osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,  albo właściciela lokalu niebędącego członkiem Spółdzielni.

3. Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego spółdzielnię lub   przebudowy, spółdzielnia może żądać od osób korzystających z tego lokalu lub budynku jego udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

4. Jeżeli rodzaj remontu budynku tego wymaga, osoby korzystające z lokalu lub budynku obowiązane są na żądanie i koszt spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu zamiennego na okres wykonywania remontu, ściśle oznaczony i podany do wiadomości zainteresowanych. Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 76

1. Wartość środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu udziałowego lub wkładów mieszkaniowych i budowlanych nie zwiększa funduszu zasobowego; umorzenie wartości tych środków trwałych obciąża odpowiednio fundusz udziałowy lub wkłady mieszkaniowe i budowlane.

2. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali

3. Jeżeli kredyt zaciągany przez spółdzielnię ma być zabezpieczony hipoteką ustanowioną na nieruchomości, której spółdzielnia jest właścicielem, a osoby niebędące członkami spółdzielni lub członkowie spółdzielni są uprawnieni z tytułu spółdzielczych praw do lokali w budynku na tej nieruchomości lub zawarto z tymi członkami umowy o budowę lokali na tej nieruchomości, to zawarcie umowy kredytu wymaga również pisemnej zgody większości tych członków spółdzielni oraz osób niebędących członkami; warunek ten stosuje się do zmiany umowy kredytu polegającej na zmianie sposobu zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu przez ustanowienie hipoteki. Środki finansowe pochodzące z tego kredytu przeznacza się wyłącznie na potrzeby tej nieruchomości.

4. Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie odpowiednio w przypadku, gdy spółdzielnia zaciąga kredyt, który ma być zabezpieczony hipoteką ustanowioną na użytkowaniu wieczystym lub części ułamkowej nieruchomości stanowiącej udział spółdzielni we współwłasności tej nieruchomości, a osoby niebędące członkami spółdzielni lub członkowie spółdzielni są uprawnieni z tytułu spółdzielczych praw do lokali w budynku na użytkowanym gruncie lub w budynku stanowiącym współwłasność spółdzielni lub zawarto z tymi członkami umowy o budowę lokali na tym gruncie albo nieruchomości stanowiącej współwłasność spółdzielni.

Gospodarka Spółdzielni

§ 77

1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego. Fundusze Spółdzielni stanowią:

1) fundusz udziałowy,

2) fundusz zasobowy,

3) fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych,

2. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy. Inne fundusze mogą być tworzone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z jednoczesnym uchwaleniem regulaminu tego funduszu.

3. Fundusze tworzone są między innymi ze sprzedaży nieruchomości i opłat wnoszonych przez członków Spółdzielni. Szczegółowe zasady tworzenia funduszy określają odrębne przepisy.

§ 78

1. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego.

2. Straty bilansowe pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy z funduszu udziałowego lub w sposób ustalony w uchwale Walnego Zgromadzenia członków.

Inwestycje

§ 79

Podejmowanie przez Spółdzielnię przedsięwzięć inwestycyjnych jest możliwe zgodnie z uchwałami podjętymi przez statutowe organy Spółdzielni.

Postanowienia końcowe

§ 80

1. Zmiany Statutu Spółdzielni mogą być dokonane uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą większością 2/3 głosów.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem Spółdzielni mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy.

3. Korespondencję w sprawach bieżących z osobami posiadającymi tytuły prawne do korzystania z lokali w zasobach spółdzielni, lub zarządzanymi przez spółdzielnię, doręczyć można poprzez wrzucenie pisma do euro skrzynek, zaś w wypadku wskazania innego adresu do doręczeń lub adresu mailowego do korespondencji, odpowiednio pod wskazany adres do doręczeń lub pocztą elektroniczną na adres mailowy.

4. Za zgodą osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w zasobach spółdzielni lub tytuł do lokalu zarządzanego przez spółdzielnię, zawiadomienia i informacje w sprawach bieżącej eksploatacji, w tym umożliwienia dostępu do lokalu w przypadku awarii lub innego niebezpieczeństw, mogą być przekazywane telefonicznie. W tym celu osoba uprawniona do lokalu poda na piśmie spółdzielni nr telefonu kontaktowego.

§ 81

Niniejszy zmiany do Statutu został uchwalony uchwałą nr 8/2020 Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 17.08.2020 r. i wejdzie w życie po zarejestrowaniu go przez Sąd.

Przewodniczący                                                                                    Sekretarz

Walnego Zgromadzenia                                                              Walnego Zgromadzenia

Bartłomiej Górski                                                                               Beata Bona